-27- PRADES LOU 23 JUILLET - Montage Photo Kizoa

-28- plage ecle - Montage Photo Kizoa

-29- accrobranche lou et ecle grand parcours - Montage Photo Kizoa

-30- grand jeu commun - Montage Photo Kizoa

-31- accrobranche lou petit parcours - Montage Photo Kizoa

-32- equipage - Montage Photo Kizoa

-33- veillee film - Montage Photo Kizoa

-34- derniere veillee - Montage Photo Kizoa

-35- photo groupe - Montage Photo Kizoa